Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van Inbouwstationhissink.com zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Inbouwstationhissink.com aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten alle tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Inbouwstationhissink.com

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Inbouwstationhissink.com via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2. Inbouwstationhissink.com heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

1. De prijsvermeldingen van Inbouwstationhissink.com zijn geen offerte.
2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle op de website van Inbouwstationhissink.com vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2. Inbouwstationhissink.com behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van Inbouwstationhissink.com zijn inclusief 21% BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Inbouwstationhissink.com onder voorbehoud van type of drukfouten. Inbouwstationhissink.com heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van Inbouwstationhissink.com worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat Inbouwstationhissink.com een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Inbouwstationhissink.com verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. Inbouwstationhissink.com is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Inbouwstationhissink.com hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

1. De producten reizen voor risico van Inbouwstationhissink.com. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door PostNL opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Inbouwstationhissink.com
4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post op te geven opslagplaats, zal Inbouwstationhissink.com u een factuur te sturen van de door Inbouwstationhissink.com gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- . Inbouwstationhissink.com is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Inbouwstationhissink.com hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

Artikel 9: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de 7 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Inbouwstationhissink.com.
4. De door u bestelde producten zijn ook af te halen in Ruurlo.

Artikel 10: Garantie

1. Inbouwstationhissink.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op geleverde producten wordt in de regel twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Inbouwstationhissink.com of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Inbouwstationhissink.com zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door Inbouwstationhissink.com wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Inbouwstationhissink.com afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

1. Inbouwstationhissink.com aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. Inbouwstationhissink.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

1. Indien Inbouwstationhissink.com door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Inbouwstationhissink.com als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Inbouwstationhissink.com zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Inbouwstationhissink.com niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Inbouwstationhissink.com te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Inbouwstationhissink.com het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Inbouwstationhissink.com is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Inbouwstationhissink.com schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Inbouwstationhissink.com verrichte prestaties, en heeft Inbouwstationhissink.com onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onbetwistelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren voor het volledige aanschafbedrag.

8. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post op te geven opslagplaats, zal Inbouwstationhissink.com u een factuur te sturen van de door Inbouwstationhissink.com gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 25,- . Inbouwstationhissink.com is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Inbouwstationhissink.com hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

Artikel 16 : Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Inbouwstationhissink.com zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.